ชวนร่วมงาน Thailand ICT Contest Festival 2011 งานรวมตัวคนอัจฉริยะไอที

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน

“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10”
“The Tenth Thailand ICT Contest Festival 2011”

ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

“มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย”

PVTnpHY46i


เป็นงานประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร  ให้สามารถพัฒนาผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเป็นการสั่งสมและบ่มเพาะทุนมนุษย์อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการ พัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย

โดยเป็นการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน ICT จากเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรม


1. การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
(The Thirteenth National Software Contest: NSC 2011)


ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชม 150 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเกม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (CAI) โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมตัดคำภาษาไทย Web Contest,  Mobile Application สุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไท


2. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13
(The Thirteenth Young Scientist Competition: YSC 2011)

สรรหาตัวแทนประเทศไทยชิงชัย ในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์พืช และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


3. การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 10
(The Tenth Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2011)


โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ เพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์


4. การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
(The Eleventh National Linux Competition: NLC 2011)


ระดับนักเรียนและประชาชนทั่วไปในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยใช้ โปรแกรมต่างๆ ในลินุกซ์ทะเล และการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมและให้บริการเครือข่ายโดยใช้ระบบ ปฏิบัติการลินุกซ์ระบบปฏิบัติการตามแนวทาง Open Source ที่ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

งานนี้เข้าชมฟรี ดูรายละเอียดสำหรับงานนี้ได้ทางเว็บไซต์ http://www.fic.nectec.or.th

Last modified: January 21, 2011