4สมาคมยื่นบอร์ดซิป้า หวังทำประโยชน์อุตฯ

Written by | ข่าวไอที

สี่สมาคมไอทีเรียกร้องซิป้า สร้างประโยชน์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ให้สมกับวัตถุประสงค์การก่อตั้ง

แหล่งข่าววงการคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า สมาคมอุตสาหกรรมไอที 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ทีจีเอ) สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (ทีซ่า) สมาคมส่งออกซอฟต์แวร์ไทย (ทีเซ็ป) ร่วมกันทำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ซิป้า) ร้องเรียนการทำงานของซิป้า

เนื้อหาระบุถึงการตระหนักในความสำคัญของซิป้าที่มีบทบาทส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งตลอด 6 เดือนของการทำงานที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะหรือโครงการที่สมาคมได้ยื่นเสนอไป ไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆ ทั้งไม่มีคำอธิบายเหตุที่ล่าช้า

นอกจากนั้น แม้จะมีตัวแทนจากสมาคมต่างๆ เข้าไปเป็นกรรมการในอนุกรรมการชุดต่างๆ ของซิป้า เพื่อให้ข้อแนะนำและติติง ก็ไม่ได้รับการปฏิบัติใดๆ แต่กลับอนุมัติ หรือส่งเสริมเฉพาะส่วนของโครงการที่มาจากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (เอทีเอสไอ)

นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกสมาคมเอทีซีไอ กล่าวว่า การรวมตัวของสี่สมาคมทำหนังสือยื่นต่อบอร์ดซิป้า เป็นการให้ข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ต่อองค์กร และการบริหารงานของซิป้า เป็นประสบการณ์ที่ได้ทำงานร่วมกันมา ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของซิป้า โดยเฉพาะบทบาทต้องชัดเจน เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักที่มาสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้แข็งแรง

จากที่ผ่านมาภาคเอกชนเคยเสนอแนะโครงการต่างๆ ที่ต้องการผลักดันให้อุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาเชิงการตลาด บุคลากร และธุรกิจต่างๆ ซึ่งความเห็นบางอย่างอาจไม่ตรงกับแนวทางของซิป้า จึงไม่ได้รับการตอบรับ หรือแจ้งให้ทราบชัดเจนว่าเห็นด้วยหรือไม่ ประการใด

นอกจากนั้น กระแสความไม่ลงรอยกันระหว่างบอร์ด และผู้อำนวยการซิป้าทำให้เอกชนเกรงว่าจะยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกับภาคเอกชน

“เปรียบเสมือนช้างป่วย จะมีแรงมาทำอะไรได้ ที่ยื่นหนังสือก็คาดหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมได้เร็ว และถูกทิศทาง แต่ถ้าไม่ได้รับการสนองตอบเช่นเดิมก็ไม่ว่าอะไร เพราะก่อนไม่มีซิป้าเอกชนก็อยู่กันเองได้ เมื่อมีแล้วก็หวังว่าจะสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมให้สมกับวัตถุประสงค์ที่ ตั้งขึ้น”

Last modified: November 9, 2008